Obchodní podmínky e-shop a OKAY Club

Obchodní podmínky OKAY s.r.o. - e-shop

 

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností OKAY s.r.o., IČO: 60719257, se sídlem Brno, Kšírova 676/259, PSČ 619 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16352 („Prodávající“) a zákazníkem („Kupující“) realizovaných v souvislosti nebo na základě koupě zboží z nabídky Prodávajícího v internetovém obchodě Prodávajícího na adrese www.okay.cz („Internetový obchod“), resp. na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem zboží.
 • 1.2 Není-li v těchto obchodních podmínkách nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb.
 • 1.3 Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku 2 těchto OP (dále jen „Kupní smlouva“), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišných podmínkách.
 • 1.4 Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím realizovaných mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.).
 • 1.5 Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z Kupních smluv uzavřených před účinností nových obchodních podmínek.
 • 1.6 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu
  účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

 

2. Způsob uzavření kupní smlouvy

 • 2.1 Internetový obchod obsahuje nabídku zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je také označení zboží a popis jeho vlastností, údaj o konečné ceně v české měně včetně všech daní a poplatků, skladové dostupnosti, nákladech na dodání zboží a informace o způsobu použití, je-li to s ohledem na charakter zboží potřebné. Toto není na újmu možnosti Prodávajícího a Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 2.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že jsou-li předmětem nabídky Prodávajícího v Internetovém obchodě služby či obdobné plnění, použijí se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek vztahující se k úpravě prodeje zboží, není-li výslovně stanoveno jinak.
 • 2.3 Kupující vloží vybrané zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. Po přihlášení Kupujícího, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je Kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.
 • 2.4 Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Odesláním objednávky Kupující akceptuje nabídku Prodávajícího na zboží a služby vložené do košíku Internetového obchodu, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy a zároveň potvrzuje obeznámení s Pravidly ochrany osobních údajů dle čl. 6 těchto OP.
 • 2.5 Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je Prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka Kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.
 •  2.6 Prodávající neprodleně po přijetí objednávky Kupujícího Kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce.
 • 2.7 Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží a služby v souladu s Kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami a Kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
 •  2.8 Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.
 • 2.9 Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.
 • 2.10 Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese: www.okay.cz/clanky/vse-o-nakupu-e-shop/obchodni-podminky-e-shop-a-okay-club/
 • 2.11 Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy jsou hrazeny výlučně Kupujícím.

 

3. Platební podmínky

 • 3.1 Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky Prodávajícího na Internetovém obchodě. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto obchodních podmínek nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje, o čemž je Kupující před odesláním (potvrzením) objednávky informován.
 • 3.2 Pokud se strany nedohodnou jinak a Internetový obchod umožňuje zvolit některý z níže uvedených způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit příslušný způsob platby a uhradit sjednanou cenu v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby:
 • (a) v hotovosti na vybrané prodejně Prodávajícího, kde bude zboží připraveno k vyzvednutí;
 • (b) na dobírku, tj. v hotovosti při doručení přepravní službou;
 • (c) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 217112003 / 0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s.;
 • (d) bezhotovostně platební kartou; nebo
 • (e) na splátky dle podmínek stanovených Prodávajícím.
 • 3.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena za zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření Kupní smlouvy, nestanoví-li daňový doklad lhůtu delší.
 • 3.4 Je-li kupní cena za zboží hrazena bezhotovostně předem dle článku 3.2(c) anebo 3.2(d) těchto obchodních podmínek a Kupující si zvolil jako způsob dodání osobní vyzvednutí na vybrané adrese provozovny Prodávajícího (viz článek 4 těchto obchodních podmínek), bude Kupujícímu nejpozději do okamžiku sdělení informace o doručení zboží na adresu provozovny dle článku 4.2(a) těchto obchodních podmínek zasláno na jeho e-mail anebo formou SMS jedinečné identifikační číslo (PIN), které bude sloužit pro účely osobního vyzvednutí zboží; bez sdělení tohoto identifikačního čísla Prodávajícímu nebude zboží zájemci o vydání z bezpečnostních důvodů vydáno. Kupující může požádat prodávajícího o opětovné zaslání identifikačního čísla (PINu). Kupující bere na vědomí, že Prodávající nemusí zboží vydat oprávněné osobě, která se sice prokázala platným identifikačním číslem (PIN), ale u které existuje důvodné podezření, že identifikační číslo získala podvodným či jiným nezákonným postupem; vydat zboží lze až poté, kdy Prodávající obdrží nezpochybnitelný souhlas Kupujícího s vydáním zboží oprávněné osobě.
 • 3.5 Je-li to mezi stranami dohodnuto či jedná-li se o zakázkovou výrobu zboží, je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat přiměřenou zálohu kupní ceny. Strany si sjednávají, že lhůta dle článku 4.1 těchto obchodních podmínek počíná běžet až okamžikem, kdy je záloha uhrazena Prodávajícímu. Zbytek kupní ceny uhradí Kupující Prodávajícímu nejpozději při dodání zboží či v jiném dohodnutém termínu.
 • 3.6 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen při hrazení kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby sdělený mu Prodávajícím; variabilním symbolem bude číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu či zálohu splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.
 • 3.7 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

4. Dodací podmínky

 • 4.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, nejpozději však do čtyř (4) týdnů od uzavření Kupní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený v uživatelském rozhraní Internetového obchodu je pouze orientační a jako takový je v uživatelském rozhraní Internetového obchodu řádně označen.
 • 4.2 Obsahuje-li nabídka v Internetovém obchodě možnost volby způsobu dodání zboží, Prodávající a Kupující si mohou sjednat místo pro vyzvednutí, resp. dodání, zboží. Pokud si strany toto místo výslovně nesjednají nebo v Internetovém obchodě nebude umožněna volba způsobu dodání zboží, platí, že předání zboží bude realizováno dodáním na nejbližší provozovnu Prodávajícího postupem dle článku (a) níže.
 • (a) Vyzvednutí na adrese provozovny Prodávajícího: Kupující si v Internetovém obchodě zvolí provozovnu Prodávajícího, kam má být zboží dodáno a kde si ho Kupující převezme – v návaznosti na druh objednaného zboží budou Kupujícímu nabídnuty konkrétní provozovny Prodávajícího, kde bude vyzvednutí umožněno. O doručení zboží na adresu provozovny Prodávajícího, vč. sdělení případného jedinečného identifikačního čísla (PIN) dle článku 3.5 těchto obchodních podmínek, se zavazuje Prodávající informovat Kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však před uplynutím lhůty dle článku 4.1 těchto obchodních podmínek, pokud nebude dohodnuto jinak. Zboží bude připraveno k vyzvednutí na adrese provozovny Prodávajícího, a to v termínu určeném Prodávajícím; Kupující je povinen zboží vyzvednout neprodleně poté, co se dozvěděl o připravenosti zboží na provozovně a o možnosti zboží vyzvednout, pokud se strany nedohodnou jinak.
 • Pokud kupující nevyzvedne uhrazené zboží do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy k odběru, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat veškeré náklady vzniklé na skladování tohoto zboží ve výši 50 Kč za den, a to od prvního dne po uplynutí uvedené lhůty. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu zboží, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
 • Zboží bude na prodejně Prodávajícího připraveno k vyzvednutí již zabalené a připravené k převozu. V případě zájmu Kupujícího je možné na prodejně za příplatek doobjednat dopravu zboží na adresu zadanou Kupujícím, rozbalení zboží, jeho kontrolu a předvedení funkčnosti a opětovné zabalení zboží. Obalové materiály jsou Kupujícímu poskytnuty zdarma.
 • (b) Dodání do místa určeného Kupujícím: O termínu doručení zboží na místo určené Kupujícím (dodací adresa) bude Prodávající, resp. jeho přepravce, e-mailem informovat Kupujícího při expedici zboží ze skladu. Doručení zboží provede příslušný dopravce Prodávajícího, zvolený na základě výběru typu dopravy Kupujícím v Internetovém obchodě a v termínu uvedeném v e-mailu (zpravidla se jedná o následující pracovní den po expedici zboží), nejpozději však ve lhůtě dle článku 4.1 těchto obchodních podmínek. Nejpozději v den dodání zboží informuje dopravce Prodávajícího Kupujícího o přesném času dodání zboží. V případě, že Kupující zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je zboží vráceno zpět Prodávajícímu.
 • Pro účely doručování zboží do místa určeného Kupujícím nejsou ze strany Prodávajícího akceptovány místa mimo území České republiky, pokud není v individuálním případě dohodnuto jinak.
 • 4.3 Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí zboží potvrdí Kupující písemně na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu převzatého zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. Není-li možné zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak Kupující povinen učinit neprodleně poté a oznámit zjištěné vady Prodávajícímu v souladu s článkem 5 těchto obchodních podmínek.
 • 4.4 V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. Je-li poškození způsobené přepravou Kupujícím zjištěno až po převzetí zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího e-mailem na adrese obchod@okay.cz.
 • 4.5 Zásilky, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány Kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu poštovné za opětovné odeslání.
 • 4.6 Byla-li mezi stranami dohodnuta také montáž zboží u Kupujícího či jiné související služby, Prodávající se zavazuje provést tyto služby u Kupujícího v dohodnutém termínu po předání zboží Kupujícímu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že cena za tyto služby není zahrnuta v ceně zboží, pokud není v Internetovém obchodě výslovně uvedeno jinak.
 • 4.7 Při sjednání služby bezstarostná přeprava to pro Kupujícího znamená, že nepříjemnost vedení reklamačního řízení s přepravcem na sebe přebírá za splnění stanovených podmínek Prodávající. Kupující má povinnost při převzetí zásilky zkontrolovat řádně a ze všech stran přepravní obal, v případě zjištění jakéhokoli poškození přepravního obalu je povinen důsledně a úplně uvést všechna poškození obalu do potvrzení o převzetí zásilky (převzetí s výhradou). V případě zjištění poškození oznámí vznik škody v rámci „bezstarostné přepravy“ do 24h od převzetí zásilky, a to u Prodávajícího nahlášením na email obchod@okay.cz společně s fotkami obalu a zboží. Po splnění uvedených podmínek Kupující dostane nový výrobek. V případě nemožnosti zaslat identický výrobek, bude poskytnut výrobek náhradní, stejné hodnoty a kvality.

 

5. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

 • 5.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodané zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • 5.2 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • 5.3 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží, kterou Kupujícímu garantuje, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý nebo dohodnutý účel nebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti. Tytéž účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Určuje-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.
 • 5.4 Kupující může uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně Prodávajícího nebo poštou zasláním na adresu logistického centra: Okay s.r.o. (sklad) - Brno Airport Logistic Part, Letiště Brno-Tuřany 947/7, 627 00 Brno pro elektrozboží nebo v případě nábytku na logistické centrum: Průmyslová zóna V, Velká Bíteš č. p. 698, Velká Bíteš 595 01. Při reklamaci Kupující prokáže původ Zboží předložením faktury, Kupní smlouvy anebo přijetím (akceptací) objednávky, popř. záručním listem, pokud byl ke Zboží vystavený. Pokud není Kupující schopný potřebné doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.
 • 5.5 Nemá-li zboží dohodnuté či obvyklé vlastnosti dle článku 5.1 těchto obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 • 5.6 Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající je též povinný o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • 5.7 Kupující bere na vědomí, že reklamace musí být vyřízena nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejího uplatnění, a to v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složitější technické zhodnocení stavu zboží nebo služby. V ostatních případech Prodávající vyřídí reklamaci ihned, ve složitých případech nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne jejího uplatnění. V této lhůtě je Prodávající povinen Kupujícího vyrozumět rovněž o způsobu vyřízení reklamace. Není-li reklamace vyřízena ve 30denní lhůtě, má Kupující stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Při odstraňování vady Prodávající neodpovídá za data uložená na nosičích dat.
 • 5.8 Záruka za jakost ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním Zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.
 • 5.9 Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o jejím vyřízení, bude kupujícímu účtováno skladné ve výši 50,- Kč za každý započatý den od uplynutí výše uvedené lhůty. O vyřízení reklamace bude kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

 

6. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • 6.1 Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím Pravidel pro ochranu osobních údajů.

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy

 • 7.1 Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet převzetím zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za účinné také tehdy, je-li odstoupení poslední den lhůty odesláno Prodávajícímu na následující adresu: obchod@okay.cz. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy naleznete zde.
 • 7.2 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží lze předat na kterékoli pobočce Prodávajícího současně s odstoupením nebo může být zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícímu nárokům přepravy příslušného zboží a vhodným způsobem odesláno na tuto adresu logistického centra: Okay s.r.o. (sklad) - Brno Airport Logistic Part, Letiště Brno-Tuřany 904/1, 627 00 Brno pro elektrozboží nebo v případě nábytku na logistické centrum: Průmyslová zóna V, Velká Bíteš č. p. 698, Velká Bíteš 595 01. Kupující prokáže původ zboží přiložením dokladu o koupi anebo záručního listu (pokud je ke zboží dodávaný) nebo jiným dokumentem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující.
 • 7.3 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 • 7.4 Jestliže však Kupující zvolil při objednání Zboží (článek 4.2 těchto obchodních podmínek) jiný, než nejlevnější způsob dodání, který Prodávající na svém Internetovém obchodu nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
 • 7.5 Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se zbožím. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození zboží nad rámec běžného vyzkoušení zboží při běžném nákupu v kamenném obchodě.
 • 7.6 Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případě takového zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu; zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Kupující nemůže dále odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy; od smlouvy o poskytování služeb, pokud byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy a od smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určené Kupujícím na jeho žádost.

 

8. Kupující, který není spotřebitelem

 • 8.1 V případě, že Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, neuplatní se ustanovení článku 5.1, 5.2, článku 7 a článku 11.3 a 11.4 těchto obchodních podmínek.
 • 8.2 Kupujícímu, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, je odchylně od ustanovení článku 5.3 poskytována záruka za jakost zboží v délce 12 měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.
 • 8.3 Prodávající akceptuje objednávky pouze od těch podnikatelských subjektů, které jsou zapsané v příslušném rejstříku dle českých právních předpisů. Ustanovení o doručování dle článku 4.2(b) těchto obchodních podmínek tím není dotčeno.

 

9. Zpětný odběr elektrozařízení

 • 9.1 Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách zajistí Prodávající zpětný odběr použitého elektrozařízení, baterií a akumulátorů určených k ekologické likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy. Pro bližší informace ohledně zpětného odběru zboží má Kupující rovněž možnost telefonicky kontaktovat infolinku Prodávajícího dostupnou na telefonním čísle +420 542 425 555.
 • Kupující má možnost odevzdat použité elektrozařízení na adrese provozovny Prodávajícího nebo v místě dodání zboží, které určí dle článku 4.2 těchto obchodních podmínek. V případě, že Kupující zakoupí nové elektrozařízení podobného typu a použití, jakého je použité elektrozařízení, může Kupující odevzdat staré elektrozařízení bezplatně v místě dodání nového elektrozařízení, a to v počtu odpovídajícímu zakoupenému zboží. Kupující informuje Prodávajícího o zamýšleném odevzdání starého elektrozařízení v průběhu online objednávky nového elektrozařízení tak, že odklikne v objednávkovém formuláři požadovaný zpětný odběr u příslušného dopravce, který takovou službu nabízí. V případě, že nedojde k nákupu nového elektrozařízení podobného typu a použití, účtuje si Prodávající cenu za dopravu elektrozařízení z místa dodání zboží na místo zpětného odběru použitého elektrozařízení dle platného ceníku Prodávajícího umístněného na jeho internetových stránkách (www.okay.cz/doprava-a-platba-eshop/) nebo v provozovně Prodávajícího.
 • 9.3 Kupující má rovněž možnost vrátit elektrozařízení, baterie a akumulátory na jiných místech k tomu určených v příslušné obci nebo u jiných osob s povolením pro zpětný odběr elektrozařízení. Elektrozařízení, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným komunálním odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených. Uvedená zařízení, která se stala odpadem, mohou být dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné látky obsažené v elektrozařízení mohou mít negativní vliv na životní prostředí či lidské zdraví.
 • 9.4 Prodávající není povinen odebrat elektrozařízení, které je nekompletní. Nekompletním elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.

 

10. Doručování

 • 10.1 Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
 • 10.2 Za doručovací adresu Prodávajícího se rozumí adresa uvedená v článku 1.1 těchto obchodních podmínek či elektronická adresa obchod@okay.cz.

 

11. Závěrečná ustanovení

 • 11.1 Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákonem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • 11.3 Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů z Kupní smlouvy s Prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).
 • 11.4 Kupující má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line dostupné na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 11.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.
 • 11.6 Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 

Obchodní podmínky OKAY - eshop jsou platné a účinné od 25. 5. 2018

 

Všeobecná pravidla věrnostního programu OKAY Club
Preambule

OKAY Club je věrnostní program společnosti OKAY s.r.o., IČO  60719257, se sídlem Kšírova 676/259, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16352 (dále jen „společnost OKAY“), který je určen pro registrované zákazníky společnosti OKAY. Cílem programu je zvýšení kvality služeb a poskytnutí výhod registrovaným zákazníkům společnosti OKAY.

I. Podmínky a vznik členství ve Věrnostním programu
Členy věrnostního programu se mohou stát fyzické a právnické osoby s doručovací adresou v České nebo Slovenské republice, které se řádně zaregistrují na internetových stránkách www.okay.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace OKAY Club. Za řádně provedenou registraci se považuje registrace, při níž jsou pravdivě a úplně vyplněny všechny údaje požadované v registračním formuláři a jehož odesláním vyjadřuje osoba souhlas s účastí ve věrnostním programu, se zpracováním svých osobních údajů a s těmito pravidly. 

Pro členství fyzické osoby je nezbytné splnění podmínky dosažení 18 let. Za právnickou osobu je oprávněn jednat její statutární orgán, zplnomocněnec nebo pověřený zaměstnanec. 

Na členství ve věrnostním programu není právní nárok a zcela závisí na uvážení společnosti OKAY. Členství ve věrnostním programu je nepřevoditelné na jiné osoby. Každá osoba může být členem věrnostního programu pouze jedenkrát v určitý okamžik. 

Členství vzniká okamžikem dokončení registrace na internetových stránkách www.okay.cz nebo v mobilní aplikaci, a to na dobu neurčitou. V případě sporu ohledně vzniku či existence, popř. okamžiku vzniku členství rozhoduje s konečnou platností společnost OKAY. 

Pro využívání výhod věrnostního programu na prodejnách OKAY je podmínkou mít v telefonu nainstalovanou aplikaci OKAY Club.
Společnost OKAY nenese odpovědnost za nepravdivost, nesprávnost či neúplnost údajů uvedených při registraci, popř. za jejich aktualizaci.

II. Výhody pro registrované zákazníky
Společnost OKAY poskytuje řádně registrovaným zákazníkům následující výhody:

a) možnost vrácení nepoškozeného zboží do 14 dnů od data zakoupení, náklady spojené s vrácením zboží nese registrovaný zákazník, pokud zákon nestanoví, že úhradu těchto nákladů nese prodávající. Zboží musí být vráceno v originálním obalu s vnitřní výplní, nesmí být poškozené nebo nadměrně opotřebené a záruční list nesmí být potvrzený.

b) doklad o zakoupení výrobku je přístupný v mobilní aplikaci OKAY Club a registrovaný zákazník jej nemusí fyzicky uchovávat,

c) v případě zakoupení výrobku spadajícího do sortimentu elektro přes internetový obchod společnosti OKAY dostupný na internetových stránkách www.okay.cz (dále jen „eshop OKAY“) není osobní odběr objednaného zboží zpoplatněn a je registrovanému zákazníkovi poskytnut zdarma,

d) kopii dokladu o zakoupení výrobku automaticky odešleme e-mailem do 2 dnů od nákupu. 

Výhody jsou registrovaným zákazníkům poskytovány od okamžiku vzniku členství, není přípustné zpětné poskytnutí výše uvedených výhod. Veškeré výhody poskytované v rámci věrnostního programu jsou právně nevymahatelné.

III. Změna pravidel a ukončení věrnostního programu
Společnost OKAY si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání věrnostního programu jednostranně měnit tato Všeobecná pravidla, stejně jako výčet poskytovaných výhod. Není-li stanoveno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.okay.cz nebo v mobilní aplikaci OKAY Club. Nejpozději okamžikem přihlášení do svého účtu nebo otevřením aplikace OKAY Club bere registrovaný zákazník na vědomí změnu těchto pravidel.

Věrnostní program připravila společnost OKAY s dlouhodobým záměrem, přesto si však vyhrazuje právo kdykoli věrnostní program jednostranně ukončit bez náhrady. Ukončení věrnostního programu ke konkrétnímu datu vyhlásí společnost OKAY oznámením na internetových stránkách www.okay.cz.

IV. Ukončení a zánik členství ve věrnostním programu
Registrovaný zákazník může své členství kdykoliv zrušit, a to odregistrováním v rámci svého profilu na internetových stránkách www.okay.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace OKAY Club. Členství v tomto případě zaniká potvrzením o zrušení registrace. 
Společnost OKAY má dále právo zrušit členství kterémukoliv registrovanému zákazníkovi ve věrnostním programu v případě, že by porušoval pravidla věrnostního programu, anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, zneužíval by věrnostního programu, poškozoval by dobré jméno společnosti OKAY nebo by bylo zjištěno, že nedosahuje požadovaného věku; to vše bez náhrady nákladů či újmy. V daném případě není společnost OKAY povinna zrušení členství nijak oznamovat.
Členství ve věrnostním programu zaniká také smrtí nebo jiným zánikem registrovaného zákazníka, odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je nezbytnou podmínkou členství ve věrnostním programu. 

Ve výše uvedených případech má bývalý registrovaný zákazník právo na opětovné členství ve věrnostním programu, přičemž pokud došlo k ukončení členství dle odst. 2, je společnost OKAY oprávněna členství zamítnout.

V. Platnost a účinnost Pravidel věrnostního programu OKAY
Tato Všeobecná pravidla věrnostního programu OKAY Club jsou platná a účinná od 25.5.2018.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Osoba, která se stane registrovaným zákazníkem, uděluje svojí registrací na internetových stránkách www.okay.cz nebo v aplikaci OKAY Club společnosti OKAY s.r.o., se sídlem Kšírova 676/259, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO  60719257 (dále jen „společnost OKAY“), jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých nebo jiným způsobem získaných v průběhu trvání členství osoby ve věrnostním programu za účelem provozování věrnostního programu. 

Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely poskytování výhod, zvyšování kvality služeb a plněním kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím Pravidel ochrany osobních údajů.

Registrovaný zákazník prohlašuje, že jím poskytnuté údaje jsou úplné, přesné a pravdivé a je si vědom své povinnosti oznámit společnosti OKAY jakoukoliv jejich změnu.


Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky