Obchodní podmínky e-shop

 

 1. Úvodní ustanovení
 • 1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností OKAY s.r.o., IČO: 60719257, se sídlem Brno, Kšírova 676/259, PSČ 619 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16352 („Prodávající“) a zákazníkem („Kupující“) realizovaných v souvislosti nebo na základě koupě zboží z nabídky Prodávajícího v internetovém obchodě Prodávajícího na adrese www.okay.cz(„Internetový obchod“), resp. na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem zboží.
 • 1.2 Není-li v těchto obchodních podmínkách nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb.
 • 1.3 Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku 2 těchto OP (dále jen „Kupní smlouva“), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišných podmínkách.
 • 1.4 Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím realizovaných mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.).
 • 1.5 Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z Kupních smluv uzavřených před účinností nových obchodních podmínek.

 

 1. Způsob uzavření kupní smlouvy
 • 2.1 Internetový obchod obsahuje nabídku zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je také označení zboží a popis jeho vlastností, údaj o konečné ceně v české měně včetně všech daní a poplatků, skladové dostupnosti, nákladech na dodání zboží a informace o způsobu použití, je-li to s ohledem na charakter zboží potřebné. Toto není na újmu možnosti Prodávajícího a Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 2.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že jsou-li předmětem nabídky Prodávajícího v Internetovém obchodě služby či obdobné plnění, použijí se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek vztahující se k úpravě prodeje zboží, není-li výslovně stanoveno jinak.
 • 2.3 Kupující vloží vybrané zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. Po přihlášení Kupujícího, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je Kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.
 • 2.4 Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Odesláním objednávky Kupující akceptuje nabídku Prodávajícího na zboží a služby vložené do košíku Internetového obchodu, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy a zároveň potvrzuje obeznámení s Pravidly ochrany osobních údajůdle čl. 6 těchto OP. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě Kupujícího na základě automatizovaného rozhodování.
 • 2.5 Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je Prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka Kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.
 • 2.6 Prodávající neprodleně po přijetí objednávky Kupujícího Kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce.
 • 2.7 Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží a služby v souladu s Kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami a Kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
 • 2.8 Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.
 • 2.9 Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.
 • 2.10 Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese: www.okay.cz/clanky/vse-o-nakupu-e-shop/obchodni-podminky-e-shop-a-okay-club/
 • 2.11 Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy jsou hrazeny výlučně Kupujícím.

 

 1. Platební podmínky
 • 3.1 Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky Prodávajícího na Internetovém obchodě. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto obchodních podmínek nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje, o čemž je Kupující před odesláním (potvrzením) objednávky informován.
 • 3.2 Pokud se strany nedohodnou jinak a Internetový obchod umožňuje zvolit některý z níže uvedených způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit příslušný způsob platby a uhradit sjednanou cenu v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby:
 • (a) v hotovosti na vybrané prodejně Prodávajícího, kde bude zboží připraveno k vyzvednutí;
 • (b) na dobírku, tj. v hotovosti při doručení přepravní službou;
 • (c) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 217112003 / 0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s.;
 • (d) bezhotovostně platební kartou;
 • (e)v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek nebo
 • (f) na splátky dle podmínek stanovených Prodávajícím.
 • 3.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena za zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření Kupní smlouvy, nestanoví-li daňový doklad lhůtu delší.
 • 3.4 Je-li kupní cena za zboží hrazena bezhotovostně předem dle článku 3.2(c) anebo 3.2(d) těchto obchodních podmínek a Kupující si zvolil jako způsob dodání osobní vyzvednutí na vybrané adrese provozovny Prodávajícího (viz článek 4 těchto obchodních podmínek), bude Kupujícímu nejpozději do okamžiku sdělení informace o doručení zboží na adresu provozovny dle článku 4.2(a) těchto obchodních podmínek zasláno na jeho e-mail anebo formou SMS jedinečné identifikační číslo (PIN), které bude sloužit pro účely osobního vyzvednutí zboží; bez sdělení tohoto identifikačního čísla Prodávajícímu nebude zboží zájemci o vydání z bezpečnostních důvodů vydáno. Kupující může požádat prodávajícího o opětovné zaslání identifikačního čísla (PINu). Kupující bere na vědomí, že Prodávající nemusí zboží vydat oprávněné osobě, která se sice prokázala platným identifikačním číslem (PIN), ale u které existuje důvodné podezření, že identifikační číslo získala podvodným či jiným nezákonným postupem; vydat zboží lze až poté, kdy Prodávající obdrží nezpochybnitelný souhlas Kupujícího s vydáním zboží oprávněné osobě.
 • 3.5 Je-li to mezi stranami dohodnuto či jedná-li se o zakázkovou výrobu zboží, je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat přiměřenou zálohu kupní ceny. Strany si sjednávají, že lhůta dle článku 4.1 těchto obchodních podmínek počíná běžet až okamžikem, kdy je záloha uhrazena Prodávajícímu. Zbytek kupní ceny uhradí Kupující Prodávajícímu nejpozději při dodání zboží či v jiném dohodnutém termínu.
 • 3.6 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen při hrazení kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby sdělený mu Prodávajícím; variabilním symbolem bude číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu či zálohu splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.
 • 3.7 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

 1. Dodací podmínky
 • 4.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, nejpozději však do čtyř (4) týdnů od uzavření Kupní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený v uživatelském rozhraní Internetového obchodu je pouze orientační a jako takový je v uživatelském rozhraní Internetového obchodu řádně označen.
 • 4.2 Obsahuje-li nabídka v Internetovém obchodě možnost volby způsobu dodání zboží, Prodávající a Kupující si mohou sjednat místo pro vyzvednutí, resp. dodání, zboží. Pokud si strany toto místo výslovně nesjednají nebo v Internetovém obchodě nebude umožněna volba způsobu dodání zboží, platí, že předání zboží bude realizováno dodáním na nejbližší provozovnu Prodávajícího postupem dle článku (a) níže.
 • (a) Vyzvednutí na adrese provozovny Prodávajícího:Kupující si v Internetovém obchodě zvolí provozovnu Prodávajícího, kam má být zboží dodáno a kde si ho Kupující převezme – v návaznosti na druh objednaného zboží budou Kupujícímu nabídnuty konkrétní provozovny Prodávajícího, kde bude vyzvednutí umožněno. O doručení zboží na adresu provozovny Prodávajícího, vč. sdělení případného jedinečného identifikačního čísla (PIN) dle článku 3.5 těchto obchodních podmínek, se zavazuje Prodávající informovat Kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však před uplynutím lhůty dle článku 4.1 těchto obchodních podmínek, pokud nebude dohodnuto jinak. Zboží bude připraveno k vyzvednutí na adrese provozovny Prodávajícího, a to v termínu určeném Prodávajícím; Kupující je povinen zboží vyzvednout neprodleně poté, co se dozvěděl o připravenosti zboží na provozovně a o možnosti zboží vyzvednout, pokud se strany nedohodnou jinak.
 • Pokud kupující nevyzvedne uhrazené zboží do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy k odběru, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat veškeré náklady vzniklé na skladování tohoto zboží ve výši 50 Kč za den, a to od prvního dne po uplynutí uvedené lhůty. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu zboží, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
 • Zboží bude na prodejně Prodávajícího připraveno k vyzvednutí již zabalené a připravené k převozu. V případě zájmu Kupujícího je možné na prodejně za příplatek doobjednat dopravu zboží na adresu zadanou Kupujícím, rozbalení zboží, jeho kontrolu a předvedení funkčnosti a opětovné zabalení zboží. Obalové materiály jsou Kupujícímu poskytnuty zdarma.
 • (b) Dodání do místa určeného Kupujícím:O termínu doručení zboží na místo určené Kupujícím (dodací adresa) bude Prodávající, resp. jeho přepravce, e-mailem informovat Kupujícího při expedici zboží ze skladu. Doručení zboží provede příslušný dopravce Prodávajícího, zvolený na základě výběru typu dopravy Kupujícím v Internetovém obchodě a v termínu uvedeném v e-mailu (zpravidla se jedná o následující pracovní den po expedici zboží), nejpozději však ve lhůtě dle článku 4.1 těchto obchodních podmínek. Nejpozději v den dodání zboží informuje dopravce Prodávajícího Kupujícího o přesném času dodání zboží. V případě, že Kupující zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je zboží vráceno zpět Prodávajícímu.
 • Pro účely doručování zboží do místa určeného Kupujícím nejsou ze strany Prodávajícího akceptovány místa mimo území České republiky, pokud není v individuálním případě dohodnuto jinak.
 • 4.3 Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat neporušenost obalu zboží. Prodávající doporučuje zkontrolovat i samotné zboží, je-li to možné.  Převzetí zboží potvrdí Kupující písemně na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu převzatého zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. Není-li možné zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak Kupující povinen učinit neprodleně poté a oznámit zjištěné vady Prodávajícímu v souladu s článkem 5 těchto obchodních podmínek.
 • 4.4 V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. Je-li poškození způsobené přepravou Kupujícím zjištěno až po převzetí zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího e-mailem na adrese obchod@okay.cz.
 • 4.5 Zásilky, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány Kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu poštovné za opětovné odeslání.
 • 4.6 Byla-li mezi stranami dohodnuta také montáž zboží u Kupujícího či jiné související služby, Prodávající se zavazuje provést tyto služby u Kupujícího v dohodnutém termínu po předání zboží Kupujícímu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že cena za tyto služby není zahrnuta v ceně zboží, pokud není v Internetovém obchodě výslovně uvedeno jinak.
 • 4.7 Při sjednání služby bezstarostná přeprava to pro Kupujícího znamená, že nepříjemnost vedení reklamačního řízení s přepravcem na sebe přebírá za splnění stanovených podmínek Prodávající. Kupující má povinnost při převzetí zásilky zkontrolovat řádně a ze všech stran přepravní obal, v případě zjištění jakéhokoli poškození přepravního obalu je povinen důsledně a úplně uvést všechna poškození obalu do potvrzení o převzetí zásilky (převzetí s výhradou). V případě zjištění poškození oznámí vznik škody v rámci „bezstarostné přepravy“ do 24h od převzetí zásilky, a to u Prodávajícího nahlášením na email obchod@okay.czspolečně s fotkami obalu a zboží. Po splnění uvedených podmínek Kupující dostane nový výrobek. V případě nemožnosti zaslat identický výrobek, bude poskytnut výrobek náhradní, stejné hodnoty a kvality.

 

 1. Odpovědnost za vady
 • 5.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodané zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, je vhodné k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností: (a) je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, (b) zboží odpovídá množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže Prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv, (c) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a (d) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.

Prodávající odpovídá Kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle Kupní smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, byla-li montáž nebo instalace provedena Kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

 • 5.2 Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 • 5.3 Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle Kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může Kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má Kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat.
 • 5.4 Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 • 5.5 Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který Kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme Prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
 • 5.6 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 5.5 OP, pokud se vada projeví opakovaně, pokud je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
 • 5.7 Je-li vada zboží nevýznamná, Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy (ve smyslu čl. 5.6 OP), přičemž se má za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu Kupující prokáže, že zboží odeslal.
 • 5.8 Kupující může vytknout vadu, resp. uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně Prodávajícího nebo poštou zasláním na adresu logistického centra: Elektro – Sklad Vyškov, adresa: OKAY - VGP park Vyškov, ul. Kroměřížská 29, 682 01 Vyškov – Předměstí pro elektrozboží, nebo v případě nábytku na logistické centrum Nábytek dřevo – Sklad Tuřany, adresa: Brno Airport Logistic Park, Ul. Letiště 947/7, 627 00 Brno Tuřany nebo Nábytek čaloun – Sklad Prostějov, adresa: VGP Park Prostějov, Za Drahou 4735, 796 01 Prostějov. Při reklamaci Kupující prokáže původ zboží předložením faktury, Kupní smlouvy anebo přijetím (akceptací) objednávky, popř. záručním listem, pokud byl ke zboží vystavený. Pokud není Kupující schopný potřebné doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem. Je-li k opravě určena jiná osoba než Prodávající, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, Kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 • 5.9 Prodávající je povinen Kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 • 5.10 Kupující bere na vědomí, že reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejího uplatnění, a to v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složitější technické zhodnocení stavu zboží nebo služby. V té samé lhůtě musí být Kupující o vyřízení reklamace informován. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Uvedená lhůta je platná pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval. V ostatních případech Prodávající vyřídí reklamaci ihned, ve složitých případech nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne jejího uplatnění. Není-li reklamace vyřízena ve 30denní lhůtě, nebo prodloužené lhůtě, dohodnou-li se tak strany, může Kupující od Kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Při odstraňování vady Prodávající neodpovídá za data uložená na nosičích dat.
 • 5.11 Pokud si Kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o jejím vyřízení, bude Kupujícímu účtováno skladné ve výši 50,- Kč za každý započatý den od uplynutí výše uvedené lhůty. O vyřízení reklamace bude Kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Pokud si Kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, vyhrazuje si Prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
 • 5.12 Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však Kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 • 5.13 Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce, tedy věc s digitálními vlastnostmi, použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady Prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu Kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.
 • 5.14 Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, Prodávající zabezpečí, že budou Kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací Prodávající zabezpečí, že budou Kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti dle čl. 5.1, a že bude na jejich dostupnost upozorněn
 • a) po dobu dvou let, mají-li být podle Kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
 • b) po dobu, po kterou to Kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle Kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření Kupní smlouvy a povaze závazku.

Výše uvedené neplatí v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.

 • 5.15 Neprovedl-li Kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že Kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle Kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 5.14a a čl. 5.14b OP, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.
 • 5.16 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

 1. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
 • 6.1 Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím Pravidel pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy
 • 7.1 Kupující je oprávněn, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku, odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet ode dne, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme (a) zboží, nebo (b) poslední kus zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, (c) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo (d) první dodávku zboží, je-li v Kupní smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu. Odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za účinné také tehdy, je-li odstoupení poslední den lhůty odesláno Prodávajícímu na následující adresu: obchod@okay.cz. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy naleznete zde.
 • 7.2 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel, ledaže mu Prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud Kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Zboží lze předat na kterékoli pobočce Prodávajícího současně s odstoupením nebo může být zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícímu nárokům přepravy příslušného zboží a vhodným způsobem odesláno na tuto adresu logistického centra: Elektro – Sklad Vyškov, adresa: OKAY - VGP park Vyškov, ul. Kroměřížská 29, 682 01 Vyškov – Předměstí pro elektrozboží, nebo v případě nábytku na logistické centrum Nábytek dřevo – Sklad Tuřany, adresa: Brno Airport Logistic Park, Ul. Letiště 947/7, 627 00 Brno Tuřany nebo Nábytek čaloun – Sklad Prostějov, adresa: VGP Park Prostějov, Za Drahou 4735, 796 01 Prostějov. Kupující prokáže původ zboží přiložením dokladu o koupi anebo záručního listu (pokud je ke zboží dodávaný) nebo jiným dokumentem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující.
 • 7.3 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladůna dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než Prodávající obdrží zboží, nebo než mu Kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
 • 7.4 Jestliže však Kupující zvolil při objednání Zboží (článek 4.2 těchto obchodních podmínek) jiný, než nejlevnější způsob dodání, který Prodávající na svém Internetovém obchodu nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
 • 7.5 Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se zbožím. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození zboží nad rámec běžného vyzkoušení zboží při běžném nákupu v kamenném obchodě.
 • 7.6 Kupující nemůže dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku odstoupit od Kupní smlouvy v případě zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám; zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím; zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil. Kupující nemůže dále odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej Kupující porušil, o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy; od smlouvy o poskytování služeb, pokud byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy a od smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určené Kupujícím na jeho žádost.

 

 1. Kupující, který není spotřebitelem
 • 8.1 V případě, že Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, neuplatní se ustanovení článku 5, článku 7 a článku 11.3 a 11.4 těchto obchodních podmínek.
 • 8.2 Kupujícímu, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, je poskytována záruka za jakost zboží v délce 12 měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.
 • 8.3 Prodávající akceptuje objednávky pouze od těch podnikatelských subjektů, které jsou zapsané v příslušném rejstříku dle českých právních předpisů. Ustanovení o doručování dle článku 4.2(b) těchto obchodních podmínek tím není dotčeno.

 

 1. Zpětný odběr elektrozařízení
 • 9.1 Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách zajistí Prodávající zpětný odběr použitého elektrozařízení, baterií a akumulátorů určených k ekologické likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy. Pro bližší informace ohledně zpětného odběru zboží má Kupující rovněž možnost telefonicky kontaktovat infolinku Prodávajícího dostupnou na telefonním čísle +420 542 425 555.
 • 9.2 Kupující má možnost odevzdat použité elektrozařízení na adrese provozovny Prodávajícího nebo v místě dodání zboží, které určí dle článku 4.2 těchto obchodních podmínek. V případě, že Kupující zakoupí nové elektrozařízení podobného typu a použití, jakého je použité elektrozařízení, může Kupující odevzdat staré elektrozařízení bezplatně v místě dodání nového elektrozařízení, a to v počtu odpovídajícímu zakoupenému zboží. Kupující informuje Prodávajícího o zamýšleném odevzdání starého elektrozařízení v průběhu online objednávky nového elektrozařízení tak, že odklikne v objednávkovém formuláři požadovaný zpětný odběr u příslušného dopravce, který takovou službu nabízí. V případě, že nedojde k nákupu nového elektrozařízení podobného typu a použití, účtuje si Prodávající cenu za dopravu elektrozařízení z místa dodání zboží na místo zpětného odběru použitého elektrozařízení dle platného ceníku Prodávajícího umístněného na jeho internetových stránkách (www.okay.cz/doprava-a-platba-eshop/) nebo v provozovně Prodávajícího.
 • 9.3 Kupující má rovněž možnost vrátit elektrozařízení, baterie a akumulátory na jiných místech k tomu určených v příslušné obci nebo u jiných osob s povolením pro zpětný odběr elektrozařízení. Elektrozařízení, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným komunálním odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených. Uvedená zařízení, která se stala odpadem, mohou být dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné látky obsažené v elektrozařízení mohou mít negativní vliv na životní prostředí či lidské zdraví.
 • 9.4 Prodávající není povinen odebrat elektrozařízení, které je nekompletní. Nekompletním elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.

 

 1. Doručování
 • 10.1 Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
 • 10.2 Za doručovací adresu Prodávajícího se rozumí adresa uvedená v článku 1.1 těchto obchodních podmínek či elektronická adresa obchod@okay.cz.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 • 11.1 Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • 11.3 Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů z Kupní smlouvy s Prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. (www.coi.cz).
 • 11.4 Kupující má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line dostupné na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 11.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou zjevné v rámci procesu objednávání v e-shopu Prodávajícího. Kupující má možnost objednávku před jejím dokončením zkontrolovat a případně opravit. V odůvodněných případech poskytne Prodávající Zákazníkovi přístup ke smlouvě.
 • 11.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • 11.7 Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
 • 11.8 Kontaktní údaje prodávajícího:

 

Adresa sídla: Kšírova 676/259, Horní Heršpice, 619 00 Brno,

Adresa elektronické pošty: obchod@okay.cz,

telefon +420 542 425 555 .

Prodávající poskytuje, kromě uvedeného, jako prostředek on-line komunikace formuláře dostupné na https://www.okay.cz/pages/kontaktujte-nas

 

Obchodní podmínky OKAY - eshop jsou platné a účinné od 4.12. 2023

 

Moje prodejna

${favoriteStore.title}

${favoriteStore.address}

${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}

Telefon: ${favoriteStore.phone}

E-mail: ${favoriteStore.email}

oblíbená prodejna (změnit)

zboží na prodejně zobrazit na mapě