Obchodní podmínky - prodejny

 1. Všeobecná ujednání

Práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi společností OKAY s.r.o., IČO: 60719257, se sídlem Brno, Kšírova 676/259, PSČ 619 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16352 („dále jen prodávající“) a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění („občanský zákoník“) a těmito obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“), které jsou její nedílnou součástí.

 1. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je pro ně právně závazná. U zboží, které je kupujícím odebíráno přímo z prodejny prodávajícího, dochází k uzavření kupní smlouvy okamžikem zaplacení kupní ceny a převzetím zboží.

 1. Kupní cena a záloha na zboží či služby

Kupní cena je uváděna včetně všech daní a poplatků. Součástí ceny nejsou doplňkové služby prodávajícího, které jsou účtovány zvlášť.

Prodávající je, v případě koupě zboží, které nebude převzato zákazníkem při uzavření kupní smlouvy, oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení části kupní ceny zboží či služby (dále jen „záloha“) ve výši 30 % z celkové kupní ceny, nedohodnou-li se smluvní strany na vyšší výši zálohy. Dodací lhůta dle čl. 6 těchto Podmínek počíná běžet až okamžikem, kdy kupující uhradí plnou výši zálohy prodávajícímu. Zbylou část kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu před převzetím zboží či v jiném dohodnutém termínu.

 1. Zaměření a projekt u zboží na zakázku

V případě, že kupující objedná u prodávajícího zboží na zakázku, jehož celková cena je minimálně 50.000 Kč včetně DPH, je prodávající oprávněn (ne však povinen) kupujícímu na jeho přání zdarma poskytnout zaměření, projekt nebo jinou službu související s objednaným zbožím.

Dojde-li k uzavření kupní smlouvy na základě návrhu kupujícího nebo se návrh, jako součást kupní smlouvy, vytvoří na základě podkladů dodaných kupujícím (např. rozměry), prodávající není odpovědný za nevyhovující parametry zboží dodaného v souladu s kupní smlouvou a nebude se tedy jednat o rozpor s kupní smlouvou.

 1. Výhrada změn a balení objemového nábytku

Nábytek, který není jakožto zboží určen k přímému odběru, je prodáván dle vzorků vystavených na prodejně, které nejsou určené k prodeji, pokud prodávající nerozhodne jinak. Prodávající si vyhrazuje právo a kupující souhlasí, že nábytek dodaný na základě vzorku může mít odlišnosti v tónech barev dle tolerance výrobce anebo struktuře přírodních materiálů. Tyto odlišnosti nejsou považovány za vady. Objemný nábytek je dodáván v demontovaném stavu.

 1. Dodací lhůta

Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v termínu dohodnutém smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu dodání dle předchozí věty, je prodávající povinen dodat objednané zboží nejpozději do 20 týdnů ode dne zaplacení zálohy. Dnem zaplacení zálohy je den, kdy bude záloha připsána na účet prodávajícího v plné výši nebo uhrazena v hotovosti na prodejně. Nedodá-li prodávající objednané zboží v dodací lhůtě, vzniká kupujícímu nárok na slevu z kupní ceny (dále jen „sleva“), a to v případě, dosáhne-li výše slevy minimálně částku ve výši 100,- Kč. Sleva se odvíjí od délky trvání prodlení prodávajícího se splněním povinnosti dodat zboží kupujícímu, a která je stanovena následovně:

Začatý týden prodlení

Výše slevy z kupní ceny objednaného zboží

1

1 %

2

2 %

3

3 %

4

4 %

5

5 %

6

6 %

7

7 %

8

8 %

9

9 %

10

10 %

11

11 %

12

12 %

13

13 %

14

14 %

15 a více

15 %

Nedosáhne-li sleva minimální výše 100,- Kč, obdrží Kupující slevový poukaz v hodnotě právě 100,- Kč na další nákup v minimální výši 1 000,- Kč. 

Kupující bere na vědomí, že je prodávající oprávněn rozložení a výši této slevy kdykoliv jednostranně změnit, změna je účinná okamžikem zveřejnění na www.okay.cz

Prodávající není v prodlení s plněním své povinnosti dodat zboží řádně a včas, nemůže-li plnit svou povinnost z důvodu existence skutečností vylučujících jeho odpovědnost (tzv. vyšší moc), kterými jsou mimořádné a nepředvídané okolnosti nezávislé na vůli smluvních stran, které nebylo možné v době vzniku kupní smlouvy předvídat, zejména nemůže-li prodávající dodat objednané zboží v dodací lhůtě z důvodu nedodání objednaného zboží dodavatelem předmětného zboží nebo zmaří-li kupující úmyslně řádné dodání zboží nebo neposkytne prodávajícímu potřebnou součinnost.

 1. Výhrada vlastnického práva a převzetí zboží

Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. Odevzdání zboží kupujícímu je možné jen po zaplacení celé kupní ceny a uskutečňuje se v prostoru výdejního skladu nebo prodejny prodávajícího, nedohodly-li se strany jinak. Kupující má právo si zboží před převzetím překontrolovat, vč. kompletnosti a nepoškození zboží, což následně potvrdí svým podpisem na dodacím listě u zboží z výdejního skladu, předáním v jiném dohodnutém místě nebo uzavřením kupní smlouvy v případě zboží odebíraného přímo na prodejně.

Při převzetí zboží třetí osobou (i dopravcem) se musí přebírající prokázat originálem plné moci kupujícího pro převzetí zboží a kopií kupní smlouvy, jinak nemusí být zboží prodávajícím vydáno.

 1. Odklad odběru zboží

Pokud kupující nevyzvedne uhrazené zboží do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy k odběru, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat veškeré náklady vzniklé na skladování tohoto zboží ve výši 50 Kč za den, a to od prvního dne po uplynutí uvedené lhůty.

Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu zboží, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

 1. Ukončení smlouvy

Nejpozději do dodání zboží na konkrétní prodejnu je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to zejména, nikoli však výlučně, z důvodu nemožnosti získat zboží od svých dodavatelů či ztížení takové dodávky. V takovém případě vrátí kupujícímu již uhrazenou zálohu.

V případě, že dojde k ukončení kupní smlouvy ještě před dodáním zboží dohodou stran na návrh kupujícího, je podmínkou platnosti této dohody zaplacení poplatku za storno ze strany kupujícího ve výši zálohy, nedohodnou-li se strany jinak, tento poplatek bude započten s již uhrazenou zálohou.

V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží do 20 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy k odběru, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy týkající se předmětného zboží odstoupit. V takovém případě bude kupujícímu účtován poplatek za storno ve výši uhrazené zálohy, nedohodnou-li se strany jinak, tento poplatek bude započten s již uhrazenou zálohou.

Po dodání zboží prodávajícím kupujícímu, a nejedná-li se o zboží na míru, je možné ukončit kupní smlouvu pouze prostřednictvím písemné dohody s prodávajícím, a to při splnění podmínky, že zboží bude nepoužité, nepoškozené, s kompletním příslušenstvím a pokud možno v originálním obalu.

 1. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady a záruka za jakost zboží se ve vztahu ke kupujícímu řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, vystupuje-li v postavení kupujícího spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Při uplatnění vad zboží je kupující povinen prokázat řádné nabytí reklamovaného zboží.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost zboží se ve vztahu ke kupujícímu řídí reklamačním řádem prodávajícího, který tvoří součást těchto Podmínek, a je uveden v bodě 11 a 12 Podmínek.“

 1. Jakost při převzetí a práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu za to, že zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, je vhodné k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností: (a) je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, (b) zboží odpovídá množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv, (c) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a (d) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, byla-li montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s  čl. 11 odst. 7 Podmínek, pokud se vada projeví opakovaně, pokud je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Je-li vada zboží nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 11 odst. 8 Podmínek), přičemž se má za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce, tedy věc s digitálními vlastnostmi, použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.

Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti dle čl. 11 Podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn

 1. a) po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
 2. b) po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.

Výše uvedené neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 11 odst. 12a a čl. 11 odst. 12b Podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 1. Vyřizování reklamací

Kupující může vytknout vadu, resp. uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně prodávajícího nebo poštou zasláním na adresu logistického centra: Elektro – Sklad Vyškov, adresa: OKAY - VGP park Vyškov, ul. Kroměřížská 29, 682 01 Vyškov – Předměstí pro elektrozboží, nebo v případě nábytku na logistické centrum Nábytek dřevo – Sklad Tuřany, adresa: Brno Airport Logistic Park, Ul. Letiště 947/7, 627 00 Brno Tuřany nebo Nábytek čaloun – Sklad Prostějov, adresa: VGP Park Prostějov, Za Drahou 4735, 796 01 Prostějov. Při reklamaci kupující prokáže původ zboží předložením faktury, kupní smlouvy anebo přijetím (akceptací) objednávky, popř. záručním listem, pokud byl ke zboží vystavený. Pokud není kupující schopný potřebné doklady předložit, je povinen uzavření kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem. Je-li k opravě určena jiná osoba než prodávající, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Kupující bere na vědomí, že reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejího uplatnění, a to v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složitější technické zhodnocení stavu zboží nebo služby. V té samé lhůtě musí být kupující o vyřízení reklamace informován. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Uvedená lhůta je platná pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval. V ostatních případech prodávající vyřídí reklamaci ihned, ve složitých případech nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne jejího uplatnění. Není-li reklamace vyřízena ve 30denní lhůtě, nebo prodloužené lhůtě, dohodnou-li se tak strany, může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Při odstraňování vady prodávající neodpovídá za data uložená na nosičích dat.

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o jejím vyřízení, bude kupujícímu účtováno skladné ve výši 50,- Kč za každý započatý den od uplynutí výše uvedené lhůty. O vyřízení reklamace bude kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

V případě kdy zařízení, které bude zákazník předávat k reklamačnímu řízení je schopno ukládat a zároveň obsahuje jakékoliv data zákazníka, je zákazník povinen před předáním provést řádnou zálohu potřebných dat. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat uložených na těchto zařízeních.

 1. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely poskytování výhod, zvyšování kvality služeb a plněním kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím Pravidel ochrany osobních údajů, dostupných na adrese https://www.okay.cz/clanky/pravidla-ochrany-osobnich-udaju/

 1. Závěrečná ustanovení

Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

Za doručovací adresu prodávajícího se rozumí adresa uvedená v článku 1 těchto Podmínek či elektronická adresa: obchod@okay.cz

Všechna další ujednání mezi prodávajícím a kupujícím (např. změny a doplňky kupní smlouvy nebo těchto Podmínek) vyžadují písemnou formu.

Veškeré změny adresy dodání zboží či služeb je povinen kupující bez odkladu oznámit prodávajícímu.

Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů z kupní smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  (www.coi.cz).

Kupující má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line dostupné na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa sídla Kšírova 676/259, Horní Heršpice, 619 00 Brno,

adresa elektronické pošty obchod@okay.cz,

telefon +420 542 425 555 .

Prodávající poskytuje, kromě uvedeného, jako prostředek on-line komunikace formuláře dostupné na https://www.okay.cz/pages/kontaktujte-nas

 

Podpisem kupní smlouvy kupující souhlasí s těmito Podmínkami a potvrzuje, že je s obsahem Podmínek v plném rozsahu seznámen a výslovně je přijímá, že je mu znám význam všech používaných pojmů a doložek, že veškerá ustanovení těchto Podmínek mohl rozumně očekávat a nejsou pro něj překvapivá. I přesto kupní smlouva obsahuje výčet potenciálně překvapivých ustanovení.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 5. 1. 2023

 

 

Moje prodejna

${favoriteStore.title}

${favoriteStore.address}

${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}

Telefon: ${favoriteStore.phone}

E-mail: ${favoriteStore.email}

oblíbená prodejna (změnit)

zboží na prodejně zobrazit na mapě