Obchodní podmínky - prodejny

1.  Všeobecná ujednání

Práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi společností OKAY s.r.o., IČO: 60719257, se sídlem Brno, Kšírova 676/259, PSČ 619 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16352 („dále jen prodávající“) a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění („občanský zákoník“) a těmito obchodními podmínkami (dále jen Podmínky), které jsou její nedílnou součástí.

2.  Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je pro ně právně závazná. U zboží, které je kupujícím odebíráno přímo z prodejny prodávajícího, dochází k uzavření kupní smlouvy okamžikem zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

3.  Kupní cena a záloha na zboží či služby

Kupní cena je uváděna včetně všech daní a poplatků. Součástí ceny nejsou doplňkové služby prodávajícího, které jsou účtovány zvlášť. 

Prodávající je, v případě koupě zboží, které nebude převzato zákazníkem při uzavření kupní smlouvy, oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení části kupní ceny zboží či služby (dále jen „záloha“) ve výši 10 % z celkové kupní ceny, nedohodnou-li se smluvní strany na vyšší výši zálohy. Dodací lhůta dle čl. 6 těchto Podmínek počíná běžet až okamžikem, kdy kupující uhradí plnou výši zálohy prodávajícímu. Zbylou část kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu před převzetím zboží či v jiném dohodnutém termínu.

4.  Zaměření a projekt u zboží na zakázku

V případě, že kupující objedná u prodávajícího zboží na zakázku, jehož celková cena je minimálně 50.000 Kč včetně DPH, je prodávající oprávněn (ne však povinen) kupujícímu na jeho přání zdarma poskytnout zaměření, projekt nebo jinou službu související s objednaným zbožím.

Dojde-li k uzavření kupní smlouvy na základě návrhu kupujícího nebo se návrh, jako součást kupní smlouvy, vytvoří na základě podkladů dodaných kupujícím (např. rozměry), prodávající není odpovědný za nevyhovující parametry zboží dodaného v souladu s kupní smlouvou a nebude se tedy jednat o rozpor s kupní smlouvou.

5.  Výhrada změn a balení objemového nábytku

Nábytek, který není jakožto zboží určen k přímému odběru, je prodáván dle vzorků vystavených na prodejně, které nejsou určené k prodeji, pokud prodávající nerozhodne jinak. Prodávající si vyhrazuje právo a kupující souhlasí, že nábytek dodaný na základě vzorku může mít odlišnosti v tónech barev dle tolerance výrobce anebo struktuře přírodních materiálů. Tyto odlišnosti nejsou považovány za vady. Objemný nábytek je dodáván v demontovaném stavu.

6.  Dodací lhůta

Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v termínu dohodnutém smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu dodání dle předchozí věty, je prodávající povinen dodat objednané zboží nejpozději do 20 týdnů ode dne zaplacení zálohy. Dnem zaplacení zálohy je den, kdy bude záloha připsána na účet prodávajícího v plné výši nebo uhrazena v hotovosti na prodejně. Nedodá-li prodávající objednané zboží v dodací lhůtě, vzniká kupujícímu nárok na slevu z kupní ceny (dále jen „sleva“), která se odvíjí od délky trvání prodlení prodávajícího se splněním povinnosti dodat zboží kupujícímu a která je stanovena následovně:

Začatý týden prodlení

Výše slevy z kupní ceny objednaného zboží

1

1 %

2

2 %

3

3 %

4

4 %

5

5 %

6

6 %

7

7 %

8

8 %

9

9 %

10

10 %

11

11 %

12

12 %

13

13 %

14

14 %

15 a více

15 %

 

Kupující bere na vědomí, že je prodávající oprávněn rozložení a výši této slevy kdykoliv jednostranně změnit, změna je účinná okamžikem zveřejnění na www.okay.cz

Prodávající není v prodlení s plněním své povinnosti dodat zboží řádně a včas, nemůže-li plnit svou povinnost z důvodu existence skutečností vylučujících jeho odpovědnost (tzv. vyšší moc), kterými jsou mimořádné a nepředvídané okolnosti nezávislé na vůli smluvních stran, které nebylo možné v době vzniku kupní smlouvy předvídat, zejména nemůže-li prodávající dodat objednané zboží v dodací lhůtě z důvodu nedodání objednaného zboží dodavatelem předmětného zboží nebo zmaří-li kupující úmyslně řádné dodání zboží nebo neposkytne prodávajícímu potřebnou součinnost.

7.  Výhrada vlastnického práva a převzetí zboží

Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. Odevzdání zboží kupujícímu je možné jen po zaplacení celé kupní ceny a uskutečňuje se v prostoru výdejního skladu nebo prodejny prodávajícího, nedohodly-li se strany jinak. Kupující má právo si zboží před převzetím překontrolovat, vč. kompletnosti a nepoškození zboží, což následně potvrdí svým podpisem na dodacím listě u zboží z výdejního skladu, předáním v jiném dohodnutém místě nebo uzavřením kupní smlouvy v případě zboží odebíraného přímo na prodejně.

Při převzetí zboží třetí osobou (i dopravcem) se musí přebírající prokázat originálem plné moci kupujícího pro převzetí zboží a kopií kupní smlouvy, jinak nemusí být zboží prodávajícím vydáno.

8.  Odklad odběru zboží

Pokud kupující nevyzvedne uhrazené zboží do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy k odběru, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat veškeré náklady vzniklé na skladování tohoto zboží ve výši 50 Kč za den, a to od prvního dne po uplynutí uvedené lhůty.

Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu zboží, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

9. Ukončení smlouvy

Nejpozději do dodání zboží na konkrétní prodejnu je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to zejména, nikoli však výlučně, z důvodu nemožnosti získat zboží od svých dodavatelů či ztížení takové dodávky. V takovém případě vrátí kupujícímu již uhrazenou zálohu.

V případě, že dojde k ukončení kupní smlouvy ještě před dodáním zboží dohodou stran na návrh kupujícího, je podmínkou platnosti této dohody zaplacení poplatku za storno ze strany kupujícího ve výši zálohy, nedohodnou-li se strany jinak, tento poplatek bude započten s již uhrazenou zálohou.

Po dodání zboží prodávajícím kupujícímu, a nejedná-li se o zboží na míru, je možné ukončit kupní smlouvu pouze prostřednictvím písemné dohody s prodávajícím, a to při splnění podmínky, že zboží bude nepoužité, nepoškozené, s kompletním příslušenstvím a pokud možno v originálním obalu.

10.  Záruční podmínky a odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady a záruka za jakost zboží se ve vztahu ke kupujícímu řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, vystupuje-li v postavení kupujícího spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Při uplatnění vad zboží je kupující povinen prokázat řádné nabytí reklamovaného zboží.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost zboží se ve vztahu ke kupujícímu řídí reklamačním řádem prodávajícího, který tvoří součást těchto Podmínek, a je uveden v bodě 11 a 12 Podmínek.“

11.   Jakost při převzetí a práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, pokud není na zboží uvedena lhůta delší. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Doba od uplatnění práva z vadného plnění až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím má vady, zejména z důvodů uvedených v § 2161 odst. 1 občanského zákoníku, má kupující právo na to, aby prodávající kupujícímu dodal novou věc bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. Není-li výměna možná, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Pokud to však je vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující může požadovat i přiměřenou slevu, a to i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší kupní cena sjednána, u použitých věcí na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.

12.  Vyřizování reklamací

S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o jejím vyřízení, bude kupujícímu účtováno skladné ve výši 50,- Kč za každý započatý den od uplynutí výše uvedené lhůty. O vyřízení reklamace bude kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

V případě kdy zařízení, které bude zákazník předávat k reklamačnímu řízení je schopno ukládat a zároveň obsahuje jakékoliv data zákazníka, je zákazník povinen před předáním provést řádnou zálohu potřebných dat. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat uložených na těchto zařízeních.

13.  Ochrana osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností souvisejících s kupní smlouvou prodejce shromažďuje a dále zpracovává poskytnuté osobní údaje ve své databázi. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje získané od zákazníků slouží výhradně pro potřeby prodávajícího, který se zavazuje osobní údaje chránit a neposkytovat třetí osobě, není-li dále stanoveno jinak. Výjimku tvoří externí dopravní společnosti anebo dodavatelé zboží na míru, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro řádné plnění kupní smlouvy.

Pokud to kupující výslovně neodmítnul, může prodávající využít podrobnosti elektronického kontaktu (emailová adresa, tel. číslo, apod.), jméno, příjmení a adresu k zasílání obchodních sdělení prodávajícího, a to i elektronickými prostředky (včetně SMS či telefonicky) jméno, příjmení a adresa mohou být poskytnuty ostatním společnostem skupiny OKAY Holding za účelem nabízení obchodu nebo služeb. Kupující má možnost jednoduchým způsobem odmítnout nabízení obchodu nebo služeb, a to jak při registraci, tak i při zaslání každé jednotlivé zprávy. Udělil-li k tomu kupující souhlas, je prodávající oprávněn pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat též další údaje, které mu kupující sám sdělí, anebo které prodávající zjistí z aktivit kupujícího na internetových stránkách prodávajícího (např. zájem o určitou kategorii zboží a jiné nákupní zvyky). Udělil-li k tomu kupující souhlas, je prodávající oprávněn jím zpracovávané osobní údaje o kupujícím (jiné než jméno, příjmení a adresu) poskytnout ostatním společnostem skupiny OKAY Holding.

Kupující má právo kdykoli požádat prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Kupující má právo se obrátit na prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem či s ochranou jeho soukromého a osobního života, a žádat prodávajícího o vysvětlení či nápravu; zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Další případná zvláštní práva kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

14. Všeobecná pravidla věrnostního programu OKAY Club

Preambule

OKAY Club je věrnostní program společnosti OKAY s.r.o., IČO  60719257, se sídlem Kšírova 676/259, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16352 (dále jen „společnost OKAY“), který je určen pro registrované zákazníky společnosti OKAY. Cílem programu je zvýšení kvality služeb a poskytnutí výhod registrovaným zákazníkům společnosti OKAY.

I. Podmínky a vznik členství ve Věrnostním programu

Členy věrnostního programu se mohou stát fyzické a právnické osoby s doručovací adresou v České nebo Slovenské republice, které se řádně zaregistrují na internetových stránkách www.okay.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace OKAY Club. Za řádně provedenou registraci se považuje registrace, při níž jsou pravdivě a úplně vyplněny všechny údaje požadované v registračním formuláři a jehož odesláním vyjadřuje osoba souhlas s účastí ve věrnostním programu, se zpracováním svých osobních údajů a s těmito pravidly.

Pro členství fyzické osoby je nezbytné splnění podmínky dosažení 18 let. Za právnickou osobu je oprávněn jednat její statutární orgán, zplnomocněnec nebo pověřený zaměstnanec.

Na členství ve Věrnostním programu není právní nárok a zcela závisí na uvážení společnosti OKAY. Členství ve věrnostním programu je nepřevoditelné na jiné osoby. Každá osoba může být členem věrnostního programu pouze jedenkrát v určitý okamžik.

Členství vzniká okamžikem dokončení registrace na internetových stránkách www.okay.cz nebo v mobilní aplikaci, a to na dobu neurčitou. V případě sporu ohledně vzniku či existence, popř. okamžiku vzniku členství rozhoduje s konečnou platností společnost OKAY.

Společnost OKAY nenese odpovědnost za nepravdivost, nesprávnost či neúplnost údajů uvedených při registraci, popř. za jejich aktualizaci.

II. Výhody pro registrované zákazníky

Společnost OKAY poskytuje řádně registrovaným zákazníkům následující výhody:

a) možnost vrácení nepoškozeného zboží, spadajícího do sortimentu elektro, do 30 dnů od data zakoupení, náklady spojené s vrácením zboží nese registrovaný zákazník, pokud zákon nestanoví, že úhradu těchto nákladů nese prodávající. Zboží musí být vráceno v originálním obalu s vnitřní výplní, nesmí být poškozený nebo nadměrně opotřebený a záruční list nesmí být potvrzený.

b) doklad o zakoupení výrobku je přístupný v mobilní aplikaci OKAY Club a registrovaný zákazník jej nemusí fyzicky uchovávat,

c) v případě zakoupení výrobku spadajícího do sortimentu elektro přes internetový obchod společnosti OKAY dostupný na internetových stránkách www.okay.cz (dále jen „eshop OKAY“) není osobní odběr objednaného zboží zpoplatněn a je registrovanému zákazníkovi poskytnut zdarma,

d) registrovaný zákazník má nárok na dopravu jednoho zakoupeného výrobku spadajícího do sortimentu elektro za 1,- Kč na každý kalendářní rok do maximální vzdálenosti 50 km (do 3 dnů) od místa prodejny společnosti OKAY, tato výhoda se nevztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím eshopu OKAY, v případě, že registrovaný zákazník této výhody nevyužije, nedochází k jejímu převodu do dalších let,

Výhody jsou registrovaným zákazníkům poskytovány od okamžiku vzniku členství, není přípustné zpětné poskytnutí výše uvedených výhod. Veškeré výhody poskytované v rámci věrnostního programu se vztahují pouze na zakoupené zboží ze sortimentu elektro a jsou právně nevymahatelné. Pro využívání výhod věrnostního programu na prodejnách OKAY je podmínkou mít v telefonu nainstalovanou aplikaci OKAY Club.

III. Změna pravidel a ukončení věrnostního programu

Společnost OKAY si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání věrnostního programu jednostranně měnit tato Všeobecná pravidla, stejně jako výčet poskytovaných výhod. Není-li stanoveno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.okay.cz nebo v mobilní aplikaci OKAY Club. Nejpozději okamžikem přihlášení do svého účtu nebo otevřením aplikace OKAY Club bere registrovaný zákazník na vědomí změnu těchto pravidel.

Věrnostní program připravila společnost OKAY s dlouhodobým záměrem, přesto si však vyhrazuje právo kdykoli věrnostní program jednostranně ukončit bez náhrady. Ukončení věrnostního programu ke konkrétnímu datu vyhlásí společnost OKAY oznámením na internetových stránkách www.okay.cz.

IV. Ukončení a zánik členství ve věrnostním programu

Registrovaný zákazník může své členství kdykoliv zrušit, a to odregistrováním v rámci svého profilu na internetových stránkách www.okay.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace OKAY Club. Členství v tomto případě zaniká potvrzením o zrušení registrace.

Společnost OKAY má dále právo zrušit členství kterémukoliv registrovanému zákazníkovi ve věrnostním programu v případě, že by porušoval pravidla věrnostního programu, anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, zneužíval by věrnostního programu, poškozoval by dobré jméno společnosti OKAY nebo by bylo zjištěno, že nedosahuje požadovaného věku; to vše bez náhrady nákladů či újmy. V daném případě není společnost OKAY povinna zrušení členství nijak oznamovat.

Členství ve věrnostním programu zaniká také smrtí nebo jiným zánikem registrovaného zákazníka, odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je nezbytnou podmínkou členství ve věrnostním programu.

Ve výše uvedených případech má bývalý registrovaný zákazník právo na opětovné členství ve věrnostním programu, přičemž pokud došlo k ukončení členství dle odst. 2, je společnost OKAY oprávněna členství zamítnout.

 

V. Platnost a účinnost Pravidel věrnostního programu OKAY

Tato Všeobecná pravidla věrnostního programu OKAY Club jsou platná a účinná od 4. 12. 2017.

VI. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Osoba, která se stane registrovaným zákazníkem, uděluje svojí registrací na internetových stránkách www.okay.cz nebo stažením aplikace OKAY společnosti OKAY s.r.o., se sídlem Kšírova 676/259, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO  60719257 (dále jen „společnost OKAY“), jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých nebo jiným způsobem získaných v průběhu trvání členství osoby ve věrnostním programu za účelem provozování věrnostního programu, průzkumu trhu, k marketingovým a propagačním účelům, k statistickým účelům a nabízení zboží a služeb subjektů tvořících se společností OKAY koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to na dobu trvání členství ve věrnostním programu a dobu dvou let po skončení členství osoby ve věrnostním programu. Společnost OKAY je oprávněna poskytnout výše uvedené osobní údaje dalším společnostem tvořícím se společností OKAY koncern. Tyto osobní údaje i souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje registrovaný zákazník dobrovolně s vědomím, že osobní údaje budou zpracovávány i automatizovaným způsobem.

Registrovaný zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, jakož i další práva stanovená v ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (tj. právo žádat vysvětlení, popř. odstranění závadného stavu, právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a právo požadovat náhradu škody). Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat.

Registrovaný zákazník prohlašuje, že jím poskytnuté údaje jsou úplné, přesné a pravdivé a je si vědom své povinnosti oznámit společnosti OKAY jakoukoliv jejich změnu.

15.  Závěrečná ustanovení

Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

Za doručovací adresu prodávajícího se rozumí adresa uvedená v článku 1 těchto Podmínek či elektronická adresa: obchod@okay.cz

Všechna další ujednání mezi prodávajícím a kupujícím (např. změny a doplňky kupní smlouvy nebo těchto Podmínek) vyžadují písemnou formu.

Veškeré změny adresy dodání zboží či služeb je povinen kupující bez odkladu oznámit prodávajícímu.

Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů z kupní smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Podpisem kupní smlouvy kupující souhlasí s těmito Podmínkami a potvrzuje, že je s obsahem Podmínek v plném rozsahu seznámen a výslovně je přijímá, že je mu znám význam všech používaných pojmů a doložek, že veškerá ustanovení těchto Podmínek mohl rozumně očekávat a nejsou pro něj překvapivá. I přesto kupní smlouva obsahuje výčet potenciálně překvapivých ustanovení.

Tyto Podmínky jsou platné od 19. 03. 2018

 


Nákupní košík

0 ks / 0 

Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky