Ztracené perníčky - Pravidla

1.           Pořadatel soutěže

1.1        Pořadatelem soutěže je OKAY s.r.o., se sídlem Brno, Kšírova 676/259, PSČ 61900, IČO: 60719257, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 16352 („Pořadatel“).

2.           Doba konání soutěže a Pravidla

2.1        Soutěž se uskuteční v pěti po sobě následujícíh týdnech, vždy od pondělí do neděle. („Soutěžní týden“) Od 14. 11. 2016 do 18. 12. 2016 („Doba konání Soutěže“), a to na území České republiky.

2.2        Tato pravidla („Pravidla“) upravují podmínky Soutěže.

2.3        Podrobné informace o Soutěži budou k dispozici po celou Dobu konání Soutěže na stránce Soutěže: www.okay.cz/ztracene-pernicky („Stránka“).

3.           Účast v soutěži a ceny

3.1        Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je svéprávná a splní podmínky stanovené těmito Pravidly („Soutěžící“). Osoby mladší 18 let nebo osoby s omezenou svéprávností se mohou Soutěže zúčastnit pouze se svolením svého zákonného zástupce.

3.2        Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci Pořadatele a dalších subjektů participujících na organizaci a/nebo realizaci Soutěže, a osoby všem těmto lidem blízké.

3.3        Soutěží se o poukaz na nákup v kamenných prodejnách Pořadatele (obchody s elektronikou OKAY) v hodnotě 500 Kč s platností do 28.2.2017/poukaz („Výhra“).

3.4        Celkem bude v rámci Soutěže uděleno 25 výher. V každém soutěžním týdnu 5.

4.           Registrace a průběh soutěže

Soutěžící budou každý Soutěžní týden hledat na e-shopu Pořadatele artikl, u kterého bude v detailu produktu obrázek perníku. Každý Soutěžní týden Pořadatel na Stránce soutěže oznámí, který perník mají Soutěžící hledat.

Soutěžící se registruje do Soutěže tím, že kdykoli v Době konání Soutěže zašle vyplněný odpovědní formulář se správným odkazem na výherní produkt daného Soutěžního týdne na Stránce soutěže.

4.1        Odesláním formuláře souhlasíte s pravidly soutěže.

4.2        Pro účast v Soutěži není vyžadován nákup.

5.           Výhra

5.1        Výhru za daný Soutěžní týden získá každý 10., 20., 30., 40. a 50. Soutěžící, který odešle vyplněný formulář se správnou odpovědí (odkazem na artikl, u nějž je umístěn obrázek perníku hledaného pro daný Soutěžní týden).

5.2        Pořadatel vyhodnotí registrované soutěžní odpovědi bezprostředně po skončení Doby konání Soutěže a bude následně Výherce kontaktovat prostřednictvím telefonu nebo emailu s požadavkem na potvrzení zájmu o Výhru a k dohodě na času, místě a způsobu předání Výhry, které proběhne na jedné z prodejen Provozovatele.

5.3        Výherce bude Pořadatelem kontaktován nejpozději do 30 dnů od konce Doby konání soutěže tak, aby k předání Výher mohlo dojít nejpozději do 60 dnů od konce Doby konání soutěže.

5.4        Soutěžící, kteří nezískali Výhru, nebudou nijak vyrozuměni.

5.5        Pokud Výherce Výhru odmítne nebo mu nebude moci Výhra být Pořadatelem předána z jakéhokoli jiného důvodu (např. Pořadatel se opakovaně, tedy dvakrát, neúspěšně pokusí o kontaktování Výherce dle předchozích bodů; Výherce odmítne Výhru; bude jinak jemu náležející Výhra nabídnuta dle uvážení poroty Pořadatele některému ze Soutěžících. Pokud se postupem dle tohoto bodu nepodaří předat kteroukoli z Výher ani náhradnímu Výherci, Pořadatel Výhru neudělí. Výherci nemají nárok na jakékoli náhradní plnění.

5.6        Řádným převzetím Výher dochází k zániku možnosti tyto Výhry odmítnout či se jich z jakéhokoli důvodu platně vzdát.

6.           Ochrana osobních údajů

6.1        Registrací do Soutěže Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje uvedené v Soutěžním formuláři a případně jinak Pořadateli poskytnuté v souvislosti s Výhrou, budou zpracovány společností OKAY s.r.o., se sídlem Brno, Kšírova 676/259, PSČ 61900, IČO: 60719257, jakožto správcem osobních údajů, pro účely splnění povinností vyplývajících ze Soutěže (tedy zejm. předání Výhry).

6.2        Soutěžící dále registrací do Soutěže souhlasí, že jeho kontaktní osobní údaje (jméno, příjmení, adresa a e-mailová adresa) budou v bodě 6.1 uvedeným správcem osobních údajů zpracovány (vč. prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem, manuálně i automatizovaně) pro účel zasílání marketingových nabídek na výrobky a služby Pořadatele a jeho obchodních partnerů Pořadatelem. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu 5 let od konce Doby konání soutěže a Soutěžící má právo jej kdykoliv písemně odvolat na adrese Pořadatele. Pokud však Soutěžící souhlas dle tohoto bodu neudělí nebo jej odvolá, bude jeho následkem vyloučení Soutěžícího ze Soutěže, včetně ztráty nároku na Výhru, pokud bude souhlas odvolán před předáním Výhry.

6.3        Soutěžící bere na vědomí, že má právo požádat v bodě 6.1 uvedeného správce osobních údajů o informaci o tom, za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány, které osobní údaje jsou zpracovávány, o povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat správce o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li správce žádosti Soutěžícího podle předchozí věty, má Soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (Soutěžící má právo se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem obrátit i přímo).

7.           Svolení k pořízení a užití záznamu a licence

7.1        Registrací do Soutěže vyjadřuje Soutěžící souhlas s tím, že Pořadatel je v souvislosti s případnou Výhrou a jejím předáním oprávněn bezplatně pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) a informovat o jeho totožnosti (jméno, příjmení, obec bydliště) ve sdělovacích prostředcích, na internetu (zejm. Stránce), prodejnách Pořadatele nebo v propagačních materiálech Pořadatele, a to neomezeně co do rozsahu a území, po Dobu konání Soutěže a po dobu 1 roku od konce Doby trvání Soutěže.

Soutěžící má povinnost obdobný souhlas dle bodu 7.1 zajistit též ve vztahu k dalším osobám, které se s ním budou účastnit předání Výhry.

8.           Společná ustanovení

8.1        Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na Stránce: www.okay.cz/ztracene-pernicky

8.2        Pořadatel může tato Pravidla změnit; informace o změně spolu s úplným zněním Pravidel bude dostupná na Stránce.

8.3        Pořadatel může Soutěž odložit, přerušit nebo zrušit; každá taková změna bude vyhlášena na Stránce.

8.4        Pořadatel je oprávněný kdykoli kontrolovat podmínky pro účast v Soutěži a vyloučit kteréhokoliv Soutěžícího pro jednání v rozporu s Pravidly.

8.5        Pořadatele je možné kontaktovat s dotazy, podněty či námitkami k průběhu Soutěže na adrese jeho sídla nebo emailu: promo@okaycz.eu, a to nejpozději do 45 dnů od konce Doby konání Soutěže.

8.6        Případná vyobrazení Výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, internetové stránky apod.) jsou ilustrační a nemusí zcela odpovídat Výhrám.