Los

Pravidla marketingové akce "Nakup, setři a získej slevu"

1. Pořadatelem marketingové akce je společnost OKAY s.r.o. se sídlem Kšírova 676/259, 619 00 Brno, IČO: 607 19 257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C, vložka 16352 a OKAY Slovakia , spol. s r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava 2, IČO: 35 825 979, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 25493/B (dále jen „Pořadatel“).

2. Marketingová akce probíhá ve všech otevřených kamenných prodejnách společnosti OKAY elektrospotřebiče na území České a Slovenské republiky v termínu 21. 2. - 6. 3. 2018 nebo do vyčerpání zásob stíracích losů.

3. Účastníkem marketingové akce může být pouze fyzická osoba s doručovací adresou v České nebo Slovenské republice, přičemž osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli, a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby příbuzné těmto osobám. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, jakákoliv výhra nebude předána. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby.

4. Stírací los obdrží každý účastník, který v termínu akce, uvedeném v čl. 2. těchto pravidel, nakoupí v obchodní sítí Pořadatele na území České republiky v minimální hodnotě 300 Kč nebo na území Slovenské republiky v hodnotě 12 EUR. Účastníci marketingové akce, kteří splní podmínky podle čl. 3 a 4 těchto pravidel, hrají o slevy  3, 5, 10, 25 a 50 % z aktuálně uskutečněného nákupu po čas platnosti marketingové akce.

5. 1 nákup = 1 los. Výhry (slevy) budou po setření výhercem uplatněny přímo na pokladně, a to k aktuálnímu nákupu. Po setření losu už není možné k nákupu přidat žádný další výrobek.

Sleva se zadává na položku. Například 4 artikly na účtence = 1 los sleva 3 % = 3 % odečteny na každém artiklu.

6. Zapojením se do soutěže dává soutěžící dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně dává souhlas pořadateli této soutěže na:

a) zveřejnění osobních údajů výherců (v rozsahu: jméno, příjmení a město/obec) na výherní listině, která může být přístupná na internetu, prodejnách organizátora nebo jinak uveřejněná v médiích

b) použití jeho osobních údajů na marketingové účely společnosti OKAY

c) s vyhotovením a bezplatným uveřejněním portrétu (zaslaného výhercem nebo vyhotoveného pořadatelem) a obrazových, zvukových a audiovizuálních a jiných záznamů výherců věcných cen v masmediálních prostředcích (především elektronických, tiskových a internetových) a v propagačních materiálech pořadatele; a to neomezeně (co do rozsahu, území nebo času)

d) se zasíláním reklamních oznámení společnosti OKAY

7. Odevzdáním formuláře, respektive zadáním kontaktní adresy do formuláře, dává účastník marketingové akce pořadateli souhlas, aby po dobu 5 let od začátku akce zpracovával jeho osobní údaje (v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa) na marketingové účely (především pro informování o produktech a službách) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, jako i pro zasílání obchodních oznámení prostřednictvím elektronických prostředků. Účastník marketingové akce současně vyjadřuje souhlas, aby jím dodané osobní údaje byly po dobu 5 let od začátku akce použity a zpracovány v plném rozsahu na výše uvedené účely i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele, vůči němuž má být odvolání souhlasu účinné. Odvolání souhlasu je pro pořadatele účinné okamžikem jeho doručení a před ukončením marketingové akce je jeho následkem vyloučení účastníka z možnosti účasti na marketingové akci, vrácení ztráty nároku na výhru, pokud bylo odvolání souhlasu doručeno před jejím doručením účastníkovi akce. Účastník akce má dále podle zákona č. 101/2000 Sb zejména právo na informace o stavu zpracování jeho osobních údajů, právo na jejich opravu a likvidaci za podmínek stanovených zákonem.

8. Další důležité podmínky soutěže:   

· Vícenásobná účast v marketingové akci je možná, ale vždy jen s novou účtenkou a při kompletním splněním pravidel účasti v soutěži.

· Získané slevy se nedají uplatnit na akční zboží z letáku a na akční produkt označený červenou cenovkou.

· Při slevě nad 10 % je zákazník povinen vyplnit telefon i e-mail.

V případě, že zákazník nemá e-mail, bude do kolonky pro e-mail z druhé strany losu vyplněno uvedené:

Napíše se slovo „nemá“ a zákazník se podepíše do stejného řádku. Zákazník místo e-mailu uvede telefonní číslo.

· Slevy z akce není možné vzájemně kombinovat. Na jeden nákup je možné uplatnit slevu pouze z jednoho losu.

· Účastníci nejsou oprávnění požadovat namísto výhry peněžní či jakoukoliv jinou náhradu. 

· Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán a účastníci nemají nárok na jakoukoli jinou podobu výhry, než je uvedena v těchto pravidlech.

· Výhry nejsou právně vymáhatelné. Nepřevzaté výhry propadají ve prospěch pořadatele

· Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby je možné se zúčastnit jen s písemným souhlasem, který musí být zaslán organizátorovi v zásilce spolu s výherním formulářem.

· O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

· Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla marketingové akce, a to bez udání důvodů. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.okay.cz.

 

V Brně dne 21. 2. 2018                                                                                                                                   OKAY s.r.o.