Protikorupční politika

1. Platnost

 

Tato protikorupční politika je závazná pro OKAY Holding a.s., všechny níže uvedené řízené osoby a jejich zaměstnance, obchodní zástupce a jejich zaměstnance, zmocněnce, poradce a externí dodavatele zboží a služeb, kteří jednají jménem nebo v zájmu všech OKAY Holding a.s. a všech níže uvedených společností:

 • OKAY s.r.o., se sídlem Brno, Kšírova 676/259, PSČ 61900, IČO: 60719257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 16352
 • JENA - nábytek, s.r.o., se sídlem Kšírova 676/259, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 25564501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 34000
 • OKAY Market s.r.o., se sídlem Brno, Kšírova 259, PSČ 61900, IČO: 24678643, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 67757
 • ALFA - RENT s.r.o., se sídlem Brno, Kšírova 259, PSČ 61900, IČO: 27721353, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 54447
 • BETA - RENT s.r.o., se sídlem Brno – Horní Heršpice, Kšírova 676/259, PSČ 61900, IČO: 25563718, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 31852
 • KAPPA - RENT s.r.o., se sídlem Kšírova 676/259, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 24849618, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 79045
 • OKAY Real Estate s.r.o., se sídlem Kšírova 676/259, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 24847771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 79089
 • OKAY Services s.r.o., se sídlem Brno, Kšírova 259, PSČ 61900, IČO: 28228901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 58325
 • OKAY Slovakia, spol. s r.o. se sídlem Krajná 86, 821 04 Bratislava II, IČO: 35 825 979, zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 25493/B
 • ALFA - RENT s.r.o. se sídlem Krajná 86, 821 04 Bratislava II, IČO: 36 676 322, zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 42340/B
 • BETA - RENT s.r.o. se sídlem Krajná 86, 821 04 Bratislava II, IČO: 35 777 567, zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 20708/B

(dále jen „skupina OKAY“)

2. Vznik a cíl

 

2.1. Vznik

Tato protikorupční politika vznikla pokynem jednatelů a předsedy představenstva skupiny OKAY za účelem stanovení zásadních pravidel vyžadujících od skupiny OKAY podnikat poctivě, bezúhonně, dodržovat platné zákony a interní předpisy.

2.2. Priority

Prioritou protikorupční politiky je dodržování všech platných zákonů a interních předpisů zakazujících platby nebo pobídky libovolným osobám či subjektům bez ohledu na jejich právní formu, které jsou v rozporu se zákony nebo interními předpisy. Pro zajištění dodržování zákonů a zachovávání osobní a firemní bezúhonnosti přijala skupina OKAY tyto protikorupční zásady. Zásady se vztahují na veškeré zaměstnance skupiny OKAY, jakož i na obchodní zástupce, zmocněnce, poradce a externí dodavatele služeb a zboží, kteří jednají jménem nebo v zájmu skupiny OKAY (dále jen jako „pracovníci společnosti“).

Protikorupční politika a její zásady jsou v plném znění platné i pro všechny dodavatele spolupracující se skupinou OKAY a to bez ohledu na druh, délku a rozsah spolupráce.

2.3. Cíl

Cílem protikorupční politiky je naplňování následujících bodů:

 • předcházet a zamezit korupčnímu jednání ve skupině OKAY,

 • pravidelné vzdělávání pracovníků společnosti v rámci prevence, korupčního a protizákonného jednání,

 • specifikace korupčního jednání,

 • definice korupčního prostředí,

 • definice a popis možných střetů zájmů ze strany pracovníka společnosti,

 • stanovení postupu ohlášení korupčního jednání a práv oznamovatele,

 • definovat činnosti neslučitelné s protikorupční politikou.

 

3. Střet zájmů

 

3.1. Definice a popis

Pokud může být ovlivněn úsudek nebo jednání pracovníka společnosti jakýmkoli vztahem, který má s jinou osobou nebo podnikatelským subjektem, nastává střet zájmů.

Pro všechny pracovníky společnosti je důležité, aby se vyhýbali veškerým střetům mezi svými osobními zájmy a zájmy skupiny OKAY. Takové střety zájmů jsou v přímém rozporu s touto protikorupční politikou.

Pracovník společnosti je povinen zdržet se v souvislosti s přípravou nebo plněním pracovních povinností veškerých jednání, které by mohly vést k upřednostnění osobního zájmu nad zájmem skupiny OKAY.

Pracovník společnosti, který se přímo či nepřímo dostal do střetu zájmů, nebo lze-li takový střet zájmů předpokládat, je povinen tuto skutečnost ihned nahlásit na oddělení interního auditu a bezpečnosti dle čl. 7.1 této politiky.  Stejná povinnost platí i v případě pochybnosti o možném střetu zájmů, kdy je v takovém případě pracovník společnosti povinen kontaktovat oddělení interního auditu, kontroly a bezpečnosti, které je jako jediné oprávněno rozhodnout o dalším postupu či opatřeních.

3.2. Neoznámení střetu zájmů

Neoznámení skutečností nasvědčujících o možném střetu zájmů, nebo o střetu zájmů samotném, znamená hrubé porušení zásad protikorupční politiky a může mít za následek pracovně právní nebo i trestně právní postih. Náhrada takto vzniklé nebo způsobené škody či újmy tím není vyloučena.

 

4. Dary a výhody

 

Pracovník společnosti v souvislosti se svým zaměstnáním, výkonem funkce nebo pověření zásadně nepřijímá osobní dary nebo jiné výhody pro sebe, stejně tak pro osoby blízké či jinak spřízněné a to bez ohledu na skutečnost, za jakým účelem a komu je případný dar nebo výhoda nabízena.

Za osobní dar nebo výhodu se v rámci protikorupční politiky skupiny OKAY považuje jakýkoli hmotný či nehmotný dar, plnění nebo výhoda, jehož celková hodnota přesahuje částku v celkové výši 100 Kč. Veškeré dary nebo výhody nad tuto uvedenou částku jsou považovány za dar nebo výhodu poskytnutou skupině OKAY a musí být bezprostředně po převzetí předány na sekretariát vedení skupiny OKAY.

Pracovník společnosti se nesmí svým jednáním, které vyplývá z jeho pracovního zařazení nebo oprávnění, dostat do situace či postavení, ze kterého by mohl plynout závazek poskytnutí výhody na úkor skupiny OKAY. Pracovník společnosti se také nesmí svým jednáním vystavit nepřiměřenému vlivu jiných osob, které by mohly mít vliv na jeho nestrannost a zájmy skupiny OKAY.

Protikorupční politika skupiny OKAY vylučuje mimopracovní soukromý styk a podobné vazby s dodavateli zboží nebo služeb v rámci celé skupiny OKAY stejně tak, jako mimopracovní jednání nebo styk s třetí stranou bez ohledu na její povahu nebo charakter. 

V případě, že pracovník společnosti v souvislosti s plněním jeho pracovních povinností, pověřením nebo postavením obdrží osobní nabídku daru nebo výhody, odmítne ji a o nabídce ihned informuje oddělení interního auditu, kontroly a bezpečnosti dle čl. 7.1 této politiky. Za osobní dar nebo výhodu se považuje i skutečnost, pokud je taková výhoda nabídnuta osobě blízké či jinak spřízněné.

V případě, že je na pracovníka společnosti v souvislosti s plněním jeho pracovních povinností činěn nepřípustný nátlak bez ohledu na druh nebo jeho podstatu, je pracovník společnosti povinen o tom neprodleně informovat oddělení interního auditu, kontroly a bezpečnosti dle čl. 7.1 této politiky.

 

5. Korupční jednání

 

5.1. Definice

Za korupční jednání je považováno zejména:

 1. zneužití postavení, oprávnění nebo pravomoci za účelem osobního prospěchu nebo za účelem nedovoleného či nezákonného obohacení,

 2. obecné zneužití pravomoci směřující k získání osobních výhod jakéhokoliv druhu nebo za účelem soukromého obohacení,

 3. příslib nebo nabídka poskytnutí úplatku nebo jiné výhody s cílem ovlivnit jednání nebo rozhodnutí,

 4. žádost o úplatek nebo jeho přijetí, kdy úplatek může být majetkového nebo nemajetkového charakteru, tedy úplatkem je nejen poskytnutí finančních prostředků, ale i například věcí, služeb, respektive protislužeb, výhodných informací atd.,

 5. neoprávněná manipulace s informacemi ze strany pracovníka společnosti, který nebyl pověřen příslušným úkolem nebo vykonáním stanovené pracovní činnosti,

 6. snahu pracovníka společnosti ovlivnit v rozhodovacích procesech jiné zaměstnance s cílem získání neoprávněných výhod nebo prospěchu pro svou osobu, osoby blízké či jinak spřízněné nebo třetí stranu,

 7. vědomou činnost v rozporu s pracovní náplní, kdy dochází k poškození skupiny OKAY.

5.2. Zásady

Každý z pracovníků společnosti se spolupodílí na vytváření prostředí, v němž je uplatňována protikorupční politika a na budování firemní kultury, která preventivně působí na odrazování od podvodného či korupčního jednání.

Dodržování protikorupční politiky je základní povinností všech pracovníků společnosti a má přímou spojitost s interními pravidly skupiny OKAY.

Každý vedoucí pracovník je povinen seznámit své podřízené pracovníky s protikorupční politikou, kontrolovat její dodržování a zdůrazňovat potřebu pravidelné účasti na plánovaných školeních.

Pracovníkům společnosti není zejména povoleno:

 • Používat firemní prostředky nebo jiný majetek skupiny OKAY pro soukromé nebo nezákonné účely.

 • Pracovníci společnosti nesmí vkládat peněžité prostředky skupiny OKAY, nebo její zařízení či služby do politických stran nebo jimi přispívat činitelům či kandidátům na funkci za účelem získání jejich podpory pro výkonný, zákonodárný, správní nebo jiný úkon ve prospěch skupiny OKAY.

 • Poskytovat nebo nabízet třetí osobě jménem skupiny OKAY peníze, služby, dary ani hodnotné věci, pokud ví nebo mají důvod se domnívat, že budou nabídnuty za účelem získání nebo udržení obchodu s určitou osobou, směřování obchodu na určitou osobu, získání jiné výhody v obchodování nebo navádění k tomu, aby určitá osoba poskytla nevhodné plnění, provedla nevhodnou činnost nebo k poskytnutí odměny za takové plnění nebo činnost.

 • Poskytnout někomu oprávnění, aby prováděl jménem skupiny OKAY platby nebo poskytoval dary, nabídky nebo přísliby týkající se výplaty peněz nebo poskytnutí nějaké hodnotné věci jakékoli osobě nebo v její prospěch, a to i v případě, že by to souviselo nebo by se mohlo zdát, že to souvisí se získáním nebo udržením obchodu s danou osobou, směřováním obchodu na libovolnou osobu nebo skupinu OKAY, získáním jiné výhody při obchodování nebo naváděním k „nevhodnému“ plnění ze strany libovolné osoby v jakékoli funkci nebo při výkonu jakékoli činnosti nebo odměňováním za takové plnění, nebo s výše uvedeným souhlasit nebo to záměrně přehlížet.

 • Komunikovat s dodavateli zboží a služeb pomocí soukromých prostředků (osobní mobilní telefon, soukromý notebook). Telefonická a elektronická komunikace probíhá vždy pouze pomocí firemních prostředků, které byly zaměstnavatelem pracovníkovi společnosti svěřeny pro výkon pracovní činnosti.

Plnění (nebo neplnění) funkce nebo činnosti je považováno za „nevhodné“, pokud porušuje očekávané jednání v dobré víře nebo nestranné jednání nebo porušuje důvěryhodnost skupiny OKAY či pracovníků společnosti.

Knihy a záznamy skupiny OKAY musí přesně a poctivě zachycovat transakce skupiny OKAY a její nakládání s majetkem. Nebudou vytvářeny žádné utajené nebo neevidované fondy nebo majetky pro jakékoli účely.

Pracovníci společnosti, kteří se podílejí na obchodních transakcích, se musí seznámit s protikorupčními zákony dané země, ve které obchodní transakce probíhají.

Pro skupinu OKAY je nejvyšší bezpečnostní prioritou dodržování této protikorupční politiky, jejích zásad a stejně tak i bezpečnostní politiky skupiny OKAY.

Vzdělávání a pravidelné školení v oblasti boje s korupcí a prevencí korupčního jednání je součástí vstupního školení každého pracovníka společnosti.

Od všech pracovníků společnosti se očekává, že budou dodržovat všechny platné zákony i předpisy, včetně protikorupční politiky.

Skupina OKAY zásadně odmítá a nebude tolerovat žádnou formu úplatkářství, protiprávního jednání či korupce a všechny tyto formy je připravena aktivně řešit v souladu s ustanovením trestního zákona a dalších právních předpisů s orgány činnými v trestním řízení bez ohledu na jejich povahu nebo rozsah.

 

6. Prevence

 

6.1. Nábor nových pracovníků

Ve skupině OKAY je prováděn transparentní postup při přijímání nových zaměstnanců, zejména s důrazem na víceúrovňové rozhodování o přijetí uchazeče nezávislému na jedné osobě, a to ve všech stupních pracovně-právního vztahu tak, aby bylo riziko eliminováno na minimum.

6.2. Výběrová řízení

Skupina OKAY zaujímá v oblasti výběrových řízení důsledný postoj založený na morálním kreditu, etických standardech chování, korektních a kolegiálních vzájemných vztazích.

Pracovníci společnosti jsou povinni jednat vždy v souladu se zákony a zdržují se jakéhokoli chování, které by ohrozilo důvěryhodnost skupiny OKAY.

Ve výběrových řízeních jsou pracovníci společnosti povinni postupovat dle platných interních předpisů a při hodnocení postupovat objektivně v zájmu skupiny OKAY s ohledem na její potřeby.

6.3 Obchodní jednání

Pracovníci společnosti účastnící se obchodního jednání, obzvláště toho, při kterém se jedná o nákupu zboží a služeb nesdělují dodavateli, popř. potencionálnímu obchodnímu partnerovi svá osobní data, ani data svých blízkých příbuzných, přátel a známých (jako např. číslo bankovního účtu, adresu, osobní telefonní číslo, atd.).

Pracovník společnosti ukládá data získaná během obchodního jednání výhradně do firemních prostředků, které mu byly přiděleny zaměstnavatelem. Veškeré takto získané údaje, informace i data bez ohledu na jejich povahu nebo charakter jsou považovány za důvěrné a nesmí být použity v rámci soukromých či mimopracovních aktivit pracovníka společnosti nebo třetích osob.

Pracovník společnosti je povinen dodržovat při obchodním jednání zásadu „čtyř očí“, což znamená, že veškerá jednání s dodavateli jsou vedena za přítomnosti nejméně dvou pracovníků společnosti. Veškerá jednání s dodavateli musí být prioritně vedena v sídle skupiny OKAY dle platných interních předpisů. Jednání, která jsou vedena mimo sídlo skupiny OKAY, musí být naplánována s předstihem a o této skutečnosti musí být písemně informován nadřízený pracovník společnosti.

Vedoucí pracovníci společnosti jsou povinni předcházet a monitorovat rizika vzniku korupčního jednání ve skupině OKAY. Případné podněty oznámí vedoucí pracovníci neprodleně na oddělení Interního auditu, kontroly a bezpečnosti k vyhodnocení rizika a nastavení opatření k zamezení jejího vzniku nebo pokračování.

 

7. Postup při oznámení či řešení korupce

 

7.1. Oznámení

Každý z pracovníků společnosti, stejně tak jako jakákoli fyzická nebo právnická osoba má v souladu s touto protikorupční politikou právo i povinnost oznámit podezření z korupčního nebo protiprávního jednání. Toto oznámení lze učinit telefonicky na anonymní non-stop horkou linku +420 545544799, nebo elektronicky na zabezpečené emaily: horkalinka@okay.cz  pro Českou republiku a horucalinka@okay.sk pro Slovenskou republiku.

V souladu s nařízením jednatelů a předsedy představenstva skupiny OKAY a protikorupční politikou jsou veškerá získaná oznámení považována za přísně důvěrná. Přístup k těmto informacím je technicky umožněn pouze pro předsedu představenstva skupiny OKAY a Ředitele interního auditu, kontroly a bezpečnosti skupiny OKAY.

7.2. Práva oznamovatele

Každému pracovníkovi společnosti je touto protikorupční politikou garantováno právo na zachování anonymity oznamovatele korupčního nebo protiprávního jednání stejně tak, jako právo na zachování nebo poskytnutí odpovídající výhody plynoucí z tohoto jednání nebo oznámení.

V případě zapojení oznamovatele do odhalení korupčního jednání na sebe skupina OKAY přebírá veškerou odpovědnost i náklady spojené s takovým šetřením a zároveň oznamovateli garantuje, že případné odvetné jednání nebude v žádném případě tolerováno.

 

8. Účinnost

 

Protikorupční politika nabývá účinnosti dnem 1.10.2015 a je platná do odvolání provedeného změnou nebo aktualizací.

 

 

 

S jakýmkoli podnětem nebo dotazem souvisejícím s protikorupční politikou se můžete obrátit

 

 

Písemně:

OKAY HOLDING a.s.

Oddělení interního auditu, kontroly a bezpečnosti
Kšírova 676/259

619 00 – Brno

 

Elektronicky:

Email : horkalinka@okay.cz   

 

Telefonicky:

+420 545544799

 

 

 

 

 

 

    

 


Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky